Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky ( dále jen OP ) upravují práva a povinnosti mezi:

Tonerynáplně a.s. Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, http://www.tonerynaplne.cz
IČ: 43226566
DIČ: CZ43226566

Tel: Konzultace možná na info@tonerynaplne.cz či okamžitě na online chatu na našich stránkách v právém rohu dole.
Email: info@tonerynaplne.cz

číslo účtu: 298491235/0300
banka: ČSOB, a.s.

Provozovatel je plátce DPH.

dále jen "prodávající", na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

 

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen "kupující spotřebitel"), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník ( dále jen „NOZ“ ). a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen "kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti "kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti "kupujícího podnikatele". Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako "kupující".

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a  z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě TONERYNAPLNE.CZ provozovaném na adrese www.tonerynaplne.cz. 

Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, firmu, sídlo, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží,.....) správně a pravdivě. 
 

Čl. I. Předmět kupní smlouvy

1. závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. 

2. závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu. 

3. předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího. 
 

Čl. II. Objednávání

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku, telefonu, emailu či písemně na naší adrese. Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu).Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky. 
 

Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání a dodání zboží

1. místo a doba dodání
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na TONERYNAPLNE.CZ s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. 

2. objednávka
Odeslaná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do TONERYNAPLNE.CZ. Doprava do 24 HOD platí pro objednávky zadané max. do 12:00 HOD.

Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech: 

a) po vzájemné dohodě

b) prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku či její část v následujících případech: zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pro případ této situace bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část či celou kupní cenu, bude mu tato částka navrácena na jeho účet či adresu v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán . Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. 

4. úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě 

5. doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím přepravní služby GLS a Zásilkovna). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. 
 

ČL. IV. Cena, platební podmínky

1. cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na TONERYNAPLNE.CZ. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

V případě, že kupující zboží nepřevezme způsobem podle čl. III. bodu 3. těchto podmínek, a zboží bude uloženo způsobem popsaným v čl. III. odst. 4. těchto podmínek, případně pokud se prodávající a kupující dohodnou na opětovném doručení zboží, bere kupující na vědomí, že podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího je rovněž úhrada dodatečných nákladů na dopravu předmětu koupě z místa neúspěšného doručení předmětu koupě do místa uložení, a úhrada dodatečných nákladů na opětovné doručení předmětu koupě kupujícímu. Výše těchto nákladů je uvedena v čl. VI. těchto podmínek. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

2. Platební podmínky

a) Dobírkou – cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání.
b) Převodem na účet – celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:

číslo účtu: 298491235/0300
banka: ČSOB, a.s.

Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky v případě platby bankovním převodem.

c) platební kartou online přes platební bránu 

V případě, že kupující bude povinen uhradit dodatečné náklady na dopravné, jak jsou popsány v čl. IV. bodu 1. a čl. VI. těchto podmínek, bude o výši těchto nákladů a způsobu úhrady informován na e-mailovou adresu kupujícího použitou pro potvrzení objednávky podle čl. II. těchto podmínek. Pro úhradu těchto nákladů bude kupující moci využít způsoby popsané v tomto bodu podmínek pod písmeny a) – c).

Čl. V. Expediční a dodací lhůty

GLS – doručení kurýrem
Doba doručení GLS společnosti je do následujícího pracovního dne od expedice.

U každé položky je uvedena dostupnost zboží (Skladem, Skladem u dodavatele, Na dotaz nebo Dočasně vyprodáno). Doručení do druhého pracovního dne platí pouze pro položky označeny jako: Skladem na prodejně a uskutečněnou objednávku v pracovní den do 13:00 není-li uvedeno viditelně na stránkách jinak. V případě, že zboží není skladem, jsme povinni zákazníka informovat o této skutečnosti a individuálně domluvit termín dodání.

Zákazník je emailem informován o expedici zboží a může pomocí expedičního čísla sledovat pohyb své zásilky online. Pokud nebude zásilka doručena zákazníkovi následující pracovní den od dne expedice (týká se doručení přepravní službou GLS), je zákazník povinen nás ihned kontaktovat a sdělit nám tuto skutečnost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a budeme postupovat standardně při vymáhání pohledávky za nevyzvednutou zásilku (viz čl. VIII). Pokud dojde k nevyzvednutí zásilky zákazníkem a zásilka nám bude přepravní společností vrácena nazpět, kontaktujeme zákazníka a individuálně řešíme tento problém.
 

Čl. VI.  Poštovné a balné v ČR

Zboží bude na Vaši adresu zasláno přepravní službou GLS, nebo společností Zásilkovna.cz. Doprava do 24 HOD platí pro objednávky zadané max. do 12:00 HOD. K celkové sumě za zboží Vám bude účtováno pouze poštovné. Balné je zdarma.

Výše poštovného odpovídá průměrným nákladům pro odeslání zásilky GLS a Zásilkovny. Poštovné je z naší strany dotováno. Výše dotace je závislá na celkové částce za zboží. Viz následující tabulka:

Přepravce   Částka Cena poštovného
GLS Expresní dodání - dobírka 1 - 1 499 Kč 123 Kč
Expresní dodání - převodem na účet - platba kartou online 88 Kč
Zásilkovna Dodání do výdejních ČR - dobírka 1 - 1 499 Kč 95 Kč
Dodání do výdejních ČR - převodem, platba kartou 60 Kč
Osobní odběr Prodejna: Horní Nová Ves 276, 507 81 Lázně Bělohrad - Zdarma
  Dobírka není účtována při objednávce převyšující 10 000 Kč Zdarma

V případě, že kupující nepřevezme zboží, které mu je doručováno, a toto zboží bude uloženo podle čl. III. bodu. 3. a 4. těchto podmínek, a případně doručováno opětovně, navyšují se ceny poštovného a přepravného o tyto částky:

Zásilkovna 39 Kč
GLS 32 Kč

Některé produkty mají tu vlastnost, že automaticky nesou tzv. "poštovné zdarma" tj. v případě objednání dané položky je celý nákup bez poštovného nezávisle na velikosti objednávky (celý proces je automaticky hlídán systémem e-shopu). Při objednání zboží za více než 1499 Kč hradíme veškeré náklady na dopravu, mimo poplatku za dobírku, za Vás (platí pro přepravu přes GLS a Zásilkovna.cz).

Služba Zásilkovna - POZOR tato služba doručuje pouze do odběrných míst v České republice, nikoliv na Vámi vybranou dodací adresu! Pokud nebude Vámi vybraná adresa zvolena, bude vybráno automaticky nejbližší odběrné místo.

Standardně expedujeme zásilky do 30 kg. V případě větší objednávky nás prosím kontaktujte a my pro Vás rádi zařídíme individuální přepravu.

Jak správně zabalit balík pro jeho bezpečnou přepravu?

V tomto odkazu se dozvíte, jak správně zabalit zásilku pro jeho bezpečnou přepravu:

GLS kurýrem a pro přepravu Zásilkovna

V případě, že dojde k poškození zásilky a není zabalena dle výše uvedeného návodu, bude poškozená zásilka a následná reklamace ze strany přepravních společností zamítnuta.

Čl. VII. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již při jejím převzetí
 

Čl. VIII.  Záruka, reklamace vad

Máte problém se zakoupeným zbožím. Budeme rádi za Váš kontakt na info@tonerynaplne.cz nebo na chatu umístěném v pravém rohu našeho webu. V případě problémů lze využít okamžitou výměnu produktu, dále nabízíme i odvoz vadného zboží z Vaší adresy, to vše na naše náklady. děkujeme www.tonerynaplne.cz

1. Všeobecné pokyny

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky. 

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce GLS.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. 

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění

Kupující bere na vědomí, že vlastností prodávaného zboží je, že se nejedná o zboží vyrobené a dodané výrobcem samotné tiskárny či obdobného zařízení. Prodávající proto uvádí, že prodávané zboží nemusí fungovat v případě, že bude použito v tiskárně či obdobném zařízení, jejíž ovládací software a firmware bude aktualizován na verzi, které neumožní používat jiné než originální zboží výrobce.

Prodávající doporučuje před nákupem zboží zkontrolovat, zda jej bude kupující moci ve své tiskárně či obdobném zařízení používat, a doporučuje činit kroky (zejména zamezení automatických aktualizací firmwaru a ovládacího softwaru), které umožní v tiskárně či obdobném zařízení využít zboží dodané prodávajícím i v budoucnu.

Dané skutečnosti jsou blíže popsány pod odkazy:

https://www.tonerynaplne.cz/starink-toner-w1390x-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-toner-w1490x-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-106a-hp-w1106a-xl-verze-2500-stran-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-106a-hp-w1106a-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-963xl-hp-6zc70ae-multipack-cmyk

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-963xl-hp-3ja30ae-cerna

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-912xl-hp-3yl84ae-cerna

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-912xl-hp-6zc74ae-multipack-cmyk

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-59x-hp-cf259x-kompatibilni-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-117a-hp-w2070a-bez-cipu-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-117a-hp-w2071a-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-117a-hp-w2072a-bez-cipu-zluty

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-117a-hp-w2073a-bez-cipu-purpurovy

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-117a-xxl-hp-w2070a-kompatibilni-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-117a-hp-w2071a-kompatibilni-azurovy-1

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-117a-hp-w2072a-kompatibilni-zluty

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-117a-hp-w2073a-kompatibilni-purpurovy-1

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-203x-cf540x-velky-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-203x-cf541x-velky-modry

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-203x-cf542x-velky-zluty

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-203x-cf543x-velky-cerveny

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-203x-hp-cf540x-kompatibilni-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-203x-hp-cf541x-kompatibilni-azurovy

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-203x-hp-cf542x-kompatibilni-zluty

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-203x-hp-cf543x-kompatibilni-purpurovy

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-203a-hp-cf542a-kompatibilni-zluty

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-203a-hp-cf543a-kompatibilni-purpurovy

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-205a-hp-cf530a-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-205a-cf533a-purpurovy

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-205a-hp-cf531a-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-205a-hp-cf532a-zluty

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-205a-hp-cf530a-kompatibilni-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-205a-hp-cf532a-kompatibilni-zluty

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-205a-hp-cf533a-kompatibilni-purpurovy

https://www.tonerynaplne.cz/toner-hp-205a-hp-cf531a-kompatibilni-azurovy

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-903xl-hp-3hz51ae-cerna-3x-barvy

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-903xl-hp-t6m15ae-cerna

https://www.tonerynaplne.cz/cartridge-hp-903xl-hp-t6m11ae-kompatibilni-zluta

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-903xl-azurova

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-903xl-hp-t6m07ae-purpurova

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-953-xl-3hz52ae-multipack-novy-cip

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-953bk-xl-cerna

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-953c-xl-azurova

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-953y-xl-zluta

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-cartridge-hp-953m-xl-purpurova

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-142a-hp-w1420a-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-135a-w1350a-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-135x-w1350x-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-415x-hp-w2030x-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-415x-hp-w2031x-azurovy

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-415x-hp-w2032x-zluty

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-415x-hp-w2033x-purpurovy

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-207x-hp-w2210x-cip-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-207x-hp-w2211x-azurovy

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-207x-hp-w2212x-zluty

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-207x-hp-w2213x-purpurovy

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-216a-hp-w2410a-cerny

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-216a-hp-w2411a-azurovy-1

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-216a-hp-w2412a-zluty-1

https://www.tonerynaplne.cz/starink-kompatibilni-toner-hp-216a-hp-w2413a-purpurovy-1

Kupující bere na vědomí, že pokud prodávajícím dodané zboží nebude funkční z výše popsaného důvodu, nejedná se o vadu zboží, a kupujícímu z tohoto důvodu nebudou náležet práva plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží.

1. Práva z vadného plnění

Máte problém se zakoupeným zbožím. Budeme rádi za Váš kontakt na info@tonerynaplne.cz nebo na chatu umístěném v pravém rohu našeho webu. V případě problémů lze využít okamžitou výměnu produktu, dále nabízíme i odvoz vadného zboží z Vaší adresy, to vše na naše náklady. děkujeme www.tonerynaplne.cz

Žádáme naše zákazníky, aby pro zaslání veškerých reklamacích využili zdarma odběrná místa www.zasilkovna.cz. Odevzdání reklamace v Zásilkovně po celé ČR a SR je ZDARMA a na naše náklady.

Pobočky jednoduše vyhledáte na https://www.zasilkovna.cz/pobocky.

Obsluze Zásilkovny nahlaste ID: 96591681 Odběrné místo Zásilkovna převezme zboží a zašle nazpět na naše náklady. Přiložte prosím vyplněný reklamační formulář.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 

2. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte problém se zakoupeným zbožím. Budeme rádi za Váš kontakt na info@tonerynaplne.cz nebo na chatu umístěném v pravém rohu našeho webu. V případě problémů lze využít okamžitou výměnu produktu, dále nabízíme i odvoz vadného zboží z Vaší adresy, to vše na naše náklady. děkujeme www.tonerynaplne.cz

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy 
 • kupující –

  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz 

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Vrácení chybně objednané náplně do tiskárny

Objednali jste si nevhodnou náplň do tiskárny? Můžete ji vrátit a vyměnit za jinou.

Pokud je toner, inkoust nevybalen, za takové zboží Vám bude vráceno 100% jeho pořizovací ceny. Jako prodávájící za Vás nehradíme náklady na dopravné, doběrečné.

Pokud je toner, inkoust vyjmut z originálního bezpečnostního obalu (tonerová kazeta má vytrženy zajišťovací prvky, inkoustová kazeta je vybalena z vakuového obalu), není již bohužel vrácení nebo její výměna možná.

Čl. IX Rozvazovací podmínka, pro případ, že se předmět koupě vrátí zpět prodávajícímu nepřevzatý od kupujícího

 • Náklady na poštovné a balné, který si kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí ceníkem za dopravné prodávajícího. Při objednávce převyšující 1499 Kč neúčtujeme poštovné ani  balné. 
 • Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou dodací lhůtu.

Čl. X. Přechod nebezpečí škody

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 

Čl. XI  Informace poskytované spotřebiteli na základě občanského zákoníku 

Dle ust. § 1811 odst. 2 NOZ: 

ad. a) Tonerynáplně a.s. Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, http://www.tonerynaplne.cz
IČ: 43226566, DIČ: CZ43226566

info@tonerynaplne.cz

ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek. 

ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez jakýchkoliv dalších skrytých poplatků kromě nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna". 

ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí při nákupu v části "Pokladna," kde se rovněž dozví celkovou výši nákladů na dodání. Výše poštovného a balného je rovněž uvedena v obchodních podmínkách. 

ad g) spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku. 

Neúčtujeme žádné poplatky při použití prostředků komunikace na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Smlouva je archivována u prodávajícího a je dostupná na vyžádání. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Postup o technických krocích k uzavření smlouvy je uveden na TONERYNAPLNE.CZ 
 

Čl. XII. Ostatní ustanovení

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem. 

Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy. 
 

Čl. XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 

Čl. XIV. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO 

V okamžiku, kdy kupující v systému TONERYNAPLNE.CZ klikne na odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě. 

Kam umístit použitý toner či inkoust do tiskárny ?

Dosloužil-li toner na vaší tiskárně, neházejte jej do běžného odpadu. A nepatří ani do kontejnerů na elektroodpad (až na některé výjimky). Je možné je donést do sběrného dvora, nechat renovovat nebo najít firmu, která se zabývá výkupem prázdných tonerů.

Jak to funguje?

 1. 1. Pošlete nám prázdné kazety nebo si objednejte svoz na emailu info@tonerynaplne.cz (cena svozu GLS, krabice do 30 kg - 100 Kč + DPH 21%) Po objednání svozu dorazí kurýr GLS na Vámi určenou adresu se samonalepovacím štítkem, pouze předáte krabici připravenou pro převoz, zalepenou.
 2. 2. Po obdržení kazet se postaráme o jejich ekologickou recyklaci

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.06.2021 a nahrazují veškeré obchodní podmínky vydané před tímto dnem.

Proč nakupovat kompatibilní kazety na ToneryNaplne.cz?

Ušetříte peníze

výrazně ušetříte náklady na tisk

Vysoká kvalita

kvalita je srovnatelná s originálními náplněmi

Skladem téměř vše

přes 50 000 skladových zásob pro okamžitý odběr

Šetříte planetu

kompatibilní kazety mají kladný vliv na ekologii